Sunday, December 13, 2009

Akhlak mahmuda berdasarkan Al-Quran


Pendahuluan
Permasalahan akhlak adalah merupakan permasalahan besar yang dihadapi oleh semua umat Islam di dunia kerana akhlak adalah merupakan tunggak pembangunan atau keruntuhan sesuatu Ummah. Di pandang dari sudut realiti masyarakat dunia hari ini, ternyata sekali bahawa dunia sedang menghadapi keruntuhan akhlak yang amat tenat. Nilai-nilai kemanusiaan, kebaikan telah dan sedang tergugat. Neraca yang digunakan oleh masyarakat dan individu dalam menilai sesuatu yang baik buruk tidak lagi menurut lunas-lunas yang sepatutnya, malah kebanyakkannya adalah menurut runtunan hawa nafsu yang dilahirkan oleh fahaman-fahaman yang bersifat kebendaan.
DEFINASI AKHLAK
Menurut istilah bahasa akhlak bererti tabiat, kebiasaan dan marwah. Ilmu akhlak adalah sejenis ilmu falsafah amaliah, disebut juga dengan yakni falsafah akhlak. Menurut istilah ilmu akhlak, akhlak memberi erti : serumpun nilai-nilai dan sifat-sifat yang sebati di dalam diri seseorang. Akhlak berasal dari kata bahasa Arab, akhlaq iaitu jamak taksir dari kata khuluq yang diertikan dengan istilah perangai atau kesopanan. Para ulama Ilmu Akhlak merumuskan definisinya dengan pelbagai pandangan di antaranya ialah:
i) Al-Qurthuby mengatakan: "Suatu perbuatan manusia yang bersumber dari adab kesopanannya disebut akhlak, kerana perbuatan itu termasuk bahagian dari kejadiannya."
ii) Muhammad bin 'Ilaan Ash-Shadieqy mengatakan: "Akhlak adalah suatu pembawaan dalam diri manusia yang dapat menimbulkan perbuatan baik dengan cara yang mudah (tanpa dorongan dari orang lain)."
iii) Ibnu Maskawaih mengatakan: "Akhlak ialah keadaan jiwa yang selalu mendorong manusia berbuat tanpa memikirkannya (lebih lama)."
iv) Abu Bakar Jubir Al-Jazairy mengatakan: "Akhlak adalah bentuk kejiwaan yang tertanam dalam diri menusia yang menimbulkan perbuatan baik dan buruk, terpuji dan tercela dengan cara yang disengaja."
v) Dalam buku Ihyaa Ulumuddin mengikut Imam Al-Ghazali yang dimaksudkan dengan akhlak atau budi pekerti itu ialah tingkah laku dan gerak-geri lahiriah manusia yang timbul dengan mudah tanpa disengaja dan difikirkan, sebagai penyataan dari keadaan jiwa seseorang.
PENTINGNYA AKHLAK
Akhlak amatlah penting kepada kehidupan manusia kerana ianya amat besar pengaruh dan kesannya terhadap tindak tanduk dan gerak langkah seseorang. Baik dan buruknya perlakuan seseorang adalah bergantung kepada nilai akhlak mereka. Akhlak yang mahmudah penting untuk meningkatkan insaniah insan sehingga ketahap sesuatu ummah insaniah yang benar-benar tinggi dan berkualiti. Akhlak yang mulia juga berperanan membuat penilaian yang tepat terhadap sesuatu perbuatan. Bertolak dari titik ini, salah atau benarnya penilaian yang dilakukan oleh seseorang adalah bergantung rapat dengan buruk atau baiknya nilai-nilai akhlak yang terdapat dalam diri seseorang. Penilaian yang dilakukannya ini akan sejajar dengan nilai-nilai akhlak yang terdapat dalam dirinya. Dengan adanya akhlak yang mulia maka ianya dapat mencapai keharmonian, kesejahteraan, kedamaian, keamanan dan kebahagian semua anggota dalam masyarakat dari berbagai lapisan dan darjat satu kedudukan.
KEPENTINGAN AKHLAK DALAM PERIBADI MUSLIM
Bidang akhlak adalah bidang yang amat penting dalam sistem hidup manusia. Ini adalah kerana nilai manusia itu pada hakikatnya terletak pada akhlak dirinya. Semakin tinggi nilai akhlak diri seseorang itu maka makin tinggi pula nilai kemanusian pada dirinya. Akhlak ini jugalah yang membezakan antara insan dengan haiwan dari segi perilaku, tindak-tanduk dan tanggungjawab dalam kehidupan sehari-harian. Seseorang yang tidak berakhlak adalah sama tarafnya dengan haiwan malah lebih rendah dari itu lagi. Firman Allah dalam surah al-A’raf ayat 179:
  •                               
“(179. dan sesungguhnya Kami jadikan untuk neraka jahanam banyak dari jin dan manusia yang mempunyai hati (tetapi) tidak mahu memahami dengannya (ayat-ayat Allah) dan yang mempunyai mata (tetapi) tidak mahu melihat dengannya (bukti keEsaan Allah) dan yang mempunyai telinga (tetapi) tidak mahu mendengar dengannya (ajaran dan nasihat), mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi, mereka itulah orang-orang yang lalai)”.

Akhlak mempunyai kedudukan paling tinggi dalam hirarki tamadun ummat manusia. Oleh itu, masyarakat yang tidak mempunyai nilai akhlak tidak boleh dianggap sebagai masyarakat yang baik dan mulia walaupun mempunyai kemajuan yang dalam bidang ekonomi, teknologi dan sebagainya.
Model Akhlak Al-Quran
Akhlak Rasuluilah s.a.w. adalah model akhlak-akhlak mulia yang dihurai dan dijelaskan dalam al-Quran. Keterangan jelas mengenai konsep akhlak mulia dalam al-Quran, bukan sahaja untuk difahami, tetapi untuk dilaksanakan. Contoh kepada penghayatan dan kaedah penghayatan itu ialah kehidupan Rasuluilah s.a.w. Rasuluilah s.a.w. seorang mu'min yang terulung. Seorang yang telah diasuh dan dipelihara akhlaknya oleh Allah S.W.T. untuk dipelihara akhlaknya oleh Allah S.W.T. untuk dijadikan seorang rasul dan contoh insan kamil yang menjadi ikutan dan teladan sepanjang zaman. Allah S.W.T berfirman surah al-Qalam ayat 4:
    
“(4. dan bahawa sesungguhnya engkau mempunyai akhlak yang amat mulia)”.
Juga firman-Nya yang dalam surah al-Ahzaab ayat 21:
                 
“(21. demi sesungguhnya, adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik, Iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan (keredaan) Allah dan (balasan baik) hari akhirat, serta ia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak (dalam masa susah dan senang))”.
Al-Quran Sumber Akhlak Mulia
Al-Quran sumber bagi hukum-hukum dan peraturan-peraturan yang menyusun tingkahlaku dan akhlak manusia. Al-Quran menentukan sesuatu yang halal dan haram, apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Al-Quran menentukan bagaimana sepatutnya kelakuan manusia. Al-Quran juga menentukan perkara yang baik dan tidak baik. Justeru itu al-Quran menjadi sumber yang menentukan akhlak dan nilai-nilai kehidupan ini. Al-Quran mengharamkan yang buruk dan keji serta melarang manusia melakukannya. Al-Quran melarang manusia minum arak, memakan riba, bersikap angkuh dan sombong terhadap Allah, satu-satu kaum menghina kaum yang lain. Al-Quran melarang pencerobohan, fitnah dan berbunuhan. Al-Quran melarang menyebarkan maklumat mengenai perkara-perkara keji.
Akhlak – akhlak mahmuda menurut Al-Quran
Al-Ikhlas
Ikhlas bererti kita qasadkan kata-kata kita,amal usaha dan jihad pengorbanan kita kerana Allah, mengharapkan keredaan kerana Allah tanpa mengharapkan faedah, nama gelaran, pangkat dan kedudukan. Firman Allah dalam surah al-An-am ayat 163-164:
 •        
“(162. katakanlah: "Sesungguhnya sembahyangku dan ibadatku, hidupku dan matiku, hanyalah untuk Allah Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam)”.

Ikhlas telah dijadikan penjamin kepada penerimaan segalam amal ibadat dan pengabdian. Firman Allah dalam surah al-Bayyinah ayat 5:
            •     
“(5. pada hal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadat kepadaNya, lagi tetap teguh di atas tauhid dan supaya mereka mendirikan sembahyang serta memberi zakat dan yang demikian itulah ugama yang benar)”.
Al-Sidq (benar)
Akhlak mahmudah seterusnya adalah sifat sidq iaitu asa kemuliaan, lambing ketinggian, tanda kesempurnaan dan gambaran daripada tingkah laku yang bersih dan suci. Sifat inilah juga yang menjamin dapat mengembalikan hak-hak kepada yang berhak, memperkukuh ikatan antara masyarakat, tidak terkecuali sama ada dia itu seorang alim, atau seorang pemimpin yang berkuasa, hakim dan sebagainya. Firman Allah dalam surah Maidah ayat 119:
         •                  
“(119. Allah berfirman: "Inilah hari (kiamat) yang (padanya) orang-orang yang benar (pada tutur kata dan amal perbuatan) mendapat manfaat dari kebenaran mereka; mereka beroleh Syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah reda akan mereka dan mereka pula reda akan dia itulah kejayaan yang amat besar)".
Allah telah menyuruh para mukmin supaya bertaqwa kepada Allah dan supaya bersama-sama orang yang benar-benar (sadiqin) dalam jihadnya, keikhlasannya dan pengorbanannya kerana menegakkan kalimah Allah. Mengabungkan diri bersama dengan orang sadaqin akan menambah lagi tenaga keimanan, keyakinan dan hidayat. Firman Allah dalam surah Al-Taubah ayat 119:
        
“(119. Wahai orang-orang yang beriman! bertaqwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah kamu berada bersama-sama orang-orang yang benar)”.

Berbuat baik
Salah satu daripada akhlak mulia yang dituntut oleh Islam berbuat baik atau tidak berbuat sesuatu yang membawa mudarat dan kerosakan. Ibubapa, pendidik dan pemimpin, mestilah berusaha membentuk anak-anak mereka supaya berbuat perkara-perkara yang mendatangkan kebaikan kepada orang lain atau tidak memudaratkan dan kerosakan kepada orang lain. Firman Allah salamm surah al-Qasas ayat 77:
                         •     
“(77. "Dan tuntutlah dengan harta kekayaan yang telah dikurniakan Allah kepadamu akan pahala dan kebahagiaan hari akhirat dan janganlah engkau melupakan bahagianmu (keperluan dan bekalanmu) dari dunia dan berbuat baiklah (kepada hamba-hamba Allah) sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu (dengan pemberian nikmatNya yang melimpah-limpah) dan janganlah engkau melakukan kerosakan di muka bumi; Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerosakan )".
Salah satu daripada kelakuan terpuji orang yang disayangi Allah ialah mereka membalas kejahatan orang lain dengan kebaikan. Firman Allah dalam surah Huud ayat 114:
   •     •        
“(114. dan dirikanlah sembahyang (wahai Muhammad, engkau dan umatmu), pada dua bahagian siang (pagi dan petang), dan pada waktu-waktu yang berhampiran dengannya dari waktu malam. Sesungguhnya amal-amal kebajikan (terutama sembahyang) itu menghapuskan kejahatan perintah-perintah Allah yang demikian adalah menjadi peringatan bagi orang-orang yang mahu beringat)”.

Menunaikan janji
Menepati janji merupakan dasar akhlak mahmudah dan kemuliaan seseorang di dunia dan untuk memperolehi kebahagian di akhirat . Firman Allah dalam surah al-Baqarah dalam ayat 40:
             
“(40. Wahai Bani Israil! Kenangkanlah kamu akan segala nikmat yang telah Kuberikan kepada kamu, dan sempurnakanlah perjanjian (kamu) denganKu, supaya Aku sempurnakan perjanjianKu dengan kamu dan kepada Akulah sahaja hendaklah kamu merasa gerun takut, (bukan kepada sesuatu yang lain)”.
Syukur
Bersyukur iaitu mengiktirafkan dengan nikmat yang diterima dengan perasaan rendah diri. Syukur merupakan pujian dan selalu mengigati dan menyebut kebaikanNya. Seseorang yang berakhlak mahmudah akan sentiasa rasa bersyukur ke atas nikmat Allah. Firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 152:
      
“(152. oleh itu ingatlah kamu kepadaKu (dengan mematuhi hukum dan undang-undangKu), supaya Aku membalas kamu dengan kebaikan dan bersyukurlah kamu kepadaKu dan janganlah kamu kufur (akan nikmatKu)”.
Bagaimanakah caranya kita bersyukur kepada Allah? Bersyukur kepada Allah ialah dengan mengekalkan baik sangka terhadap Allah dan melatakkan keyakinan kepada-Nya dalam apa jua keadaan. Taat dan patuh kepada Allah sumber yang melimpah kebaikan dan kenikmatan. Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7:
         •   
“(7. dan (ingatlah) ketika Tuhan kamu memberitahu: "Demi sesungguhnya! jika kamu bersyukur nescaya Aku akan tambahi nikmatKu kepada kamu, dan demi sesungguhnya, jika kamu kufur ingkar Sesungguhnya azabKu amatlah keras)".
Justeru itu perbanyakkan sebutan tentang nikmat-nikmat dan kebaikan yang dikurniakan Allah kepada kita , sebagaimana perintah Allah dalam surah al-Duha ayat 11:
•    
“(11. adapun nikmat Tuhanmu, maka hendaklah engkau sebut-sebutkan (dan zahirkan) sebagai bersyukur kepadaNya)”.
Amanah
Amanah adalah satu daripada akhlak mahmuda yang mesti dimiliki oleh setiap orang dalam menghadapi perjuangan hidup demi untuk mencapai matlamat yang diharapkan dan mencapai cita-cita yang diazamkan. Allah menyuruh menyuruh menyerahkan segala jenis amanah kepada yang berhak menerimanya, melalui surah al-Baqarah ayat 283:
         •                            
“(283. dan jika kamu berada dalam musafir (lalu kamu berhutang atau memberi hutang yang bertempoh), sedang kamu tidak mendapati jurutulis, maka hendaklah diadakan barang gadaian untuk dipegang (oleh orang yang memberi hutang). Kemudian kalau yang memberi hutang percaya kepada yang berhutang (dengan tidak payah bersurat, saksi dan barang gadaian), maka hendaklah orang (yang berhutang) yang dipercayai itu menyempurnakan bayaran hutang yang diamanahkan kepadaNya, dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah kamu (Wahai orang-orang yang menjadi saksi) menyembunyikan perkara yang dipersaksikan itu dan sesiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan (ingatlah), Allah sentiasa mengetahui akan apa yang kamu kerjakan)”.
Firman Allah lagi dalam al-Quran dalam an-Nisa ayat 58:
 •           ••     •      •     
“(58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya (yang berhak menerimanya) dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, (Allah menyuruh) kamu menghukum dengan adil. Sesungguhnya Allah dengan (suruhanNya) itu memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah sentiasa Mendengar, lagi sentiasa Melihat)”.
Berbudi mulia
Berbudi mulia bermaksud berperangai mulai dan berkelakuan terpuji. Gerak-geri dan kelakuan yang bersopan serta dipandang elok dan indah, tidak pula menyakiti dan menyinggung perasaan orang lain. Firman Allah dalam surah an-Nisa ayat 86:
  •       •      • 
“(86. dan apabila kamu diberikan penghormatan dengan sesuatu ucapan hormat (seperti memberi salam), maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah dia (dengan cara yang sama). Sesungguhnya Allah sentiasa menghitung tiap-tiap sesuatu)”.
Seterusnya akhlak mahmudah dengan berbudi mulia disarankan oleh al-Quran iaitu firman Allah dalam surah al-Isra’ ayat 23:
        •  •                 
“(23. dan Tuhanmu telah perintahkan, supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang dari keduanya, atau kedua-duanya sekali, sampai kepada umur tua dalam jagaan dan peliharaanmu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka (sebarang perkataan kasar) sekalipun perkataan "Ha", dan janganlah engkau menengking menyergah mereka, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia (yang bersopan santun)”.
Penutup
Al-Quran mengajak manusia supaya mentauhidkan Allah S.W.T., bertaqwa kepada-Nya, mempunyai sangkaan baik terhadap-Nya. Al-Quran juga mengajak manusia berfikir, cinta kepada kebenaran, bersedia menerima kebenaran. Malah mengajak manusia supaya berilmu dan berbudaya ilmu. Al-Quranjuga mengajak manusia supaya berhati lembut, berjiwa mulia, sabar, tekun, berjihad, menegakkan kebenaran dan kebaikan. Al-Quran mengajak manusia supaya bersatupadu, berkeluarga dan mengukuhkan hubungan silaturrahim.
Jelaslah bahawa al-Ouran menjadi sumber nilai-nilai dan akhlak mulia. Penampilan akhlak mulia dalam al-Ouran, tidak bersifat teoritikal semata-mata, tetapi secara praktikal berdasarkan realiti dalam sejarah manusia sepanjang zaman. Al-Quran adalah sumber yang kaya dan berkesan untuk manusia memahami akhlak mulia dan menghayatinya.
RUJUKAN
Ghazali Darusalam, 1997. Dinamika ilmu akhlak Islamiah. Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.
Haron Din, 2000. Manusia dan Islam. Dewan Bahasa dan Pustaka.
Mardzelah Makhsin, 2003. Pendidikan Islam. PTS Publication & Distributors Sdn. Bhd.
Mohd Nakhaie Ahmad, 1996. Huraian kepada panduan al-Quran dan Hadith kepada kakitangan awam. Bahagian Hal Ehwal Islam. Jabatan Perdana Menteri.
Muhammad Al-Ghazali, 2002. Akhlak seorang Muslim. Crescent News (K.L) Sdn.Bhd.

Rujukan Internet:
http://www.brunet.bn/news/pelita/02nov/menuju.htm
http://www.geocities.com/kmbedu/sisakhlakislam.html
http://noradila.tripod.com/skimatarbiyyahipij/id100.html
http://www.islam.gov.my/e-rujukan/alquran.html

0 comments: